Bản tin Lumos

Làm phóng sự

Làm phóng sự

Nếu như video marketing, Tvc quảng cáo hay phim doanh nghiệp là một loại truyền thông được xây dựng kịch bản từ những gì đã có, đã xảy ra, qua đó thể …